برنامه آینه هر پنجشنبه با همکاری انجمن آرداویراف توسط خانم سارا شادابی در رادیو پیام گوتنبرگ تهیه و تولید میشود. این برنامه که به مسئله خودتحلیلگری می پردازد هر هفته یک موضوع را در این رابطه بررسی می کند. این هفته به موضوع بی ارزشی پرداختیم. توجه شما را به…
Go to top