گفتگو با مصی تقی پور

به مناسبت برگزاری 3 اجرای نمایش در شهرمان توسط انجمن دیالوگ و گروه تاتر قصه با خانم مصی تقی پور کارگردان این نمایش و سرپرست این گروه تاتر گفتگو کردیم.

برنامه کیوسک

برنامه 15 سپتامبر 2017
برنامه 29 سپتامبر 2017
برنامه 6 اکتبر 2017
برنامه 13 اکتبر 2017
برنامه 20 اکتبر 2017
برنامه 17 نوامبر 2017
برنامه 24 نوامبر 2017
برنامه 8 دسامبر 2017
برنامه 15 دسامبر 2017
برنامه 22 دسامبر 2017
برنامه پنجم ژانویه 2018
برنامه دوازدهم ژانویه 2018
برنامه نوزدهم ژانویه 2018
برنامه 26 ژانویه 2018
برنامه دوم فوریه
برنامه نهم فوریه
برنامه 16 فوریه
برنامه 23 فوریه
برنامه دوم مارس
برنامه 16 مارس
برنامه 23 مارس
برنامه بیستم آپریل
برنامه یازدهم می
برنامه هجدهم می
برنامه 25 می
برنامه اول یونی
برنامه پانزدهم یونی
برنامه سوم اوت
برنامه دهم اوت
خداحافظ آقای بازیگر
برنامه 31 آگوست
برنامه هفت سپتامبر
برنامه 14 سپتامبر
برنامه 28 سپتامبر
برنامه پنجم اکتبر
برنامه دوازدهم اکتبر
برنامه نوزدهم اکتبر
برنامه 26 اکتبر
برنامه نهم نوامبر
برنامه شانزدهم نوامبر
برنامه سی ام نوامبر
برنامه هفتم دسامبر
برنامه چهاردهم دسامبر

Go to top