در برنامه امروز رادیو پیام در کنار خانم سارا شادابی و پروفسور کامران باتمان قلیچ برنامه سفری محور رهبری روان را برای شما اجرا نمودیم. در این بخش از سلسله گفتگوها به پرسش های رسیده پاسخ گفتند. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم.
در برنامه امروز رادیو پیام در کنار خانم سارا شادابی و پروفسور کامران باتمان قلیچ برنامه سفری محور رهبری روان را برای شما اجرا نمودیم. در این بخش از سلسله گفتگوها به شناخت بیشتر کارشناسان این برنامه و همینطور عرفی این برنامه پرداختیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه…
در برنامه امروز رادیو پیام در کنار خانم سارا شادابی و پروفسور کامران باتمان قلیچ برنامه سفری محور رهبری روان را برای شما اجرا نمودیم. در این بخش از سلسله گفتگوها به شناخت بیشتر کارشناسان این برنامه و همینطور عرفی این برنامه پرداختیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه…
در برنامه امروز رادیو پیام در کنار خانم سارا شادابی و پروفسور کامران باتمان قلیچ برنامه سفری محور رهبری روان را برای شما اجرا نمودیم. در این بخش از سلسله گفتگوها به شناخت بیشتر کارشناسان این برنامه و همینطور عرفی این برنامه پرداختیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه…
Go to top