در برنامه امروز رادیو پیام در کنار خانم سارا شادابی و پروفسور کامران باتمان قلیچ برنامه سفری محور رهبری روان را برای شما اجرا نمودیم. در این بخش از سلسله گفتگوها به شناخت بیشتر کارشناسان این برنامه و همینطور عرفی این برنامه پرداختیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه…
Go to top