برنامه پیام دوستی این هفته در مورد عملیات انتحاری در شهر کابل و چند نقطه دیگر اختصاص داشت. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم
Go to top