رادیو پیام
صدای ما را ایام هفته بین ساعات 14 تا 16 از موج اف ام ردیف 100.2 بشنوید
مرور رده

گفتگوی کارگری

گفتگوی کارگری هفته ، روز های جمعه با همکاری کانون همبستگی با کارگران ایران و سخنگوی این کانون امیر جواهری لنگرودی تقدیم حضور شما می شود. در این سری گفتگوها به وضعیت معیشتی کارگران و مزدبگیران و بازنشستگان و همینطور کارگران در بند و خانواده هایشان می پردازیم.